Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky masérky Michaela Alex Linkova IČ 02973952

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Michaelou Alex Linkovou ( dále jen provozovatel ) IČ 02973952 se sídlem Mlýnská 611/35 46001, Liberec 4 a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem masáží ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a kapacitu  ve studiu.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

Prostory pro masáž nejsou přístupné v libovolnou dobu a není zde čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masáží je nutné chodit nejlépe 5 minut před dohodnutým termínem. A to i z důvodu svlékání a oblékaní, aby jste si nekrátili Váš čas masáže.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník později než v dohodnutou dobu, max. 15 minut, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud je příchod opožděn o více než 15 minut, považuje se to za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem  

f) zákazník se nechová podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám                                                

g) zákazník uvede některou z kontraindikací požadované masáže.

2.7. Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem 

e) během masáže je zjištěna kontraindikace prováděné masáže.

2.8. Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio nemá problém s přítomností dětí ( je to na uvážení klienta – MASÉR NENÍ CHŮVA ) , dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 10-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti

Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli apod.)

2.11. Informovaný souhlas zákazníka

 Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích a je o tom učiněn zápis do karty. Informace k indikacím a kotraindikacim najde na webových stránkách studia.  Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Podpisem také stvrzuje, že pokud dojde k jakékoliv změně jeho zdravotního stavu nebo změně v užívaných lécích, je sám povinen o tom maséra informovat. Pokud tak neučiní, přebírá veškerou zodpovědnost za případné zdravotní následky.

2.12. Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován příplatek 100 Kč za masáž. Nejsem plátce DPH.

3. REKLAMACE

Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně na místě. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele a je o ní vyhotoven reklamační protokol. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, nebo okamžitou nápravou. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání  vymáhány po zákazníkovi.

4. DÁRKOVÝ POUKAZ

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz je možné objednat na libovolnou částku. Pokud je na Dárkovém poukazu uvedeno jméno, je masáž určena pouze pro uvedenou osobu. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže nebo terapie uvedené v ceníku. Dárkový poukaz nelze použít na nákup jiného Dárkového poukazu. Nominální hodnotu poukazu zakoupeného v provozovně je možné vyčerpávat postupně a na různé masáže. V případě, že zbylá hodnota poukazu již nestačí na jakoukoliv nabízenou masáž, je možné poukaz použít k částečné úhradě a doplatku v hotovosti. Dárkové poukazy zakoupené mimo provozovnu (např. elektronicky) je nutné vyčerpat jednorázově. Popis jednotlivých masáží včetně kontraindikací najdete na webových stránkách studia:  www.masaze-liberec.cz.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednávání termínu a před samotným provedením masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, dokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí tři měsíce od data prodeje pokud není na dárkovém poukazu uvedeno jinak. Celý poukaz je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit jen po předchozí domluvě s poskytovatelem

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

6. KONTAKT NA ČOI

https://www.coi.cz/